Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz; müşterilerimizin iş, plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek Bilgi Teknolojileri çözümünün üretilmesini, müşterideki mevcut Bilgi Teknolojileri yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar, sistemler ve süreçler arasındaki farklılıklar ile entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konulmasını kapsar. Bu kapsamda, iyileştirme önerileri sunarak ve/veya müşteri Bilgi Teknolojileri sistemleri ve uygulama süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetlerimiz de mevcuttur. Danışmanlık Hizmetlerimiz 3 bölüme ayrılır:

Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı

Farklı servisler gerektiren ve sürekli olarak gelişen uygulamalar sayesinde giderek daha gelişkin bir yapıya kavuşan günümüz ağlarında doğru gözlemleme ve analizin eksikliği, kimi zaman iş akışında tıkanıklıklara ve giderek verimlilik kaybına neden olabilmektedir. Ağlara yönelik olarak sunduğumuz hizmetler, ağ üzerindeki her bir faktörün ayrıntılı şekilde incelenip değerlendirilmesi, raporlanması ve tasarımının yapılarak çözümün müşterimize sunumunu içerir.

Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı

Denizler Bilişim Hizmetleri olarak, kurumların herhangi bir doğal afet sırasında karşılaştıkları teknik aksaklıklar durumunda, Bilgi Teknolojileri hizmetlerini alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetlerin sunulabilmesi için müşterimiz ile birlikte bir ön çalışma yapılarak, iş sürekliliğine yönelik Bilgi Teknolojileri altyapılarını etkileyebilecek risklerin ve işe etkilerinin analizi, gerekli altyapının tasarımı ve operasyonel süreçlerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.

Bu hizmetimizin müşterilerimize sağladığı faydaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  •  Karşılaşılan herhangi bir problem veya bir felaket senaryosunda kritik iş fonksiyonlarını barındıran sistemlerin durmaması,
  •  Veri kaybının önlenmesi,
  •  Mali kayıpların en aza indirgenmesi,
  •  Müşteri kaybının önlenmesi,
  •  İş akışlarının kesintisiz devam ettirilmesi,
  •  Hizmet kalitesinin garanti altına alınması.

Kurumsal Sistemler Danışmanlığı

Kurumsal Sistemler danışmanlığı hizmetlerimizi beş ana başlıkta gruplandırıyoruz.

1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri Yönetimi Danışmanlığı:

Kurumların iş performansını artırmak ve katma değerli sonuçlar elde etmelerini sağlamak üzere Bilgi Teknolojileri ve iletişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı oluyoruz.

Konusunda uzman, endüstri tecrübesi olan danışmanlarımız organizasyonel riskleri en aza indirerek ve global bir kaynak/dış kaynak organizasyon modeli uygulayarak, süreçleri verimli hale getirecek, firmaya özel bir yaklaşım izlerler.

Uzmanlarımız, sektöre özel perspektifle bakarak, firmanın var olan altyapısını inceler ve kurumların iş yapma etkinliklerini geliştirecek teknoloji çözümlerine kurumla birlikte karar verirler. Ayrıca var olan ve hayata geçirilmesi planlanan uygulamaların entegrasyonu konusunda firmalarla işbirliği yaparak yapılan yatırımın kısa zamanda geri dönmesini sağlarlar.

2. Bilgi Teknolojileri Optimizasyon ve Servis Yönetimi Danışmanlığı:

Araştırmalar, süreç optimizasyonunun Bilgi Teknolojileri maliyetlerini indirmede etkili olduğunu gösteriyor. Çok az sayıda şirketin Bilgi Teknolojileri süreçleri ile ilgili stratejik kararları verebilmek için gerekli iç kaynak ve araçlara sahip olduğu da araştırmaların diğer bir sonucu.

Müşterilerimizle birlikte değişim için gereken uygun yol haritasını tanımlıyor, en iyi uygulama değerlendirmeleri ile Bilgi Teknolojileri operasyonlarını optimize ediyoruz. Maliyet indirimi, servis performansı iyileştirmesi ve Bilgi Teknolojileri ile şirketin ana faaliyet alanı gereksinimlerinin birbiriyle uyumlu olması için dışarıdan insan kaynağı sağlanması ya da belirli işlerin şirket dışına verilmesi gibi modellerle şirketin tanımlanmış optimizasyonu elde etmesine yardım ediyoruz.

3. Bilgi Teknolojileri Strateji ve Yönetim Danışmanlığı:

Kurumların Bilgi Teknolojileri ortamı ile faaliyet alanları arasındaki ilişkileri anlamak, gelecekteki teknoloji yatırımlarını konumlandırmak açısından son derece kritik bir öneme sahip. Kurumların mevcut teknoloji mimarisi, Bilgi Teknolojileri hizmetleri ve kaynak kullanımlarının uyumunun işe etkilerini ve risklerini projenin başında analiz ederek firma ile paylaşırız. Bu şekilde hangi yönde ilerleneceğine Denizler Bilişim Hizmetleri ve söz konusu müşteri birlikte karar verirler. Yanı sıra, aşağıdaki alanlarda da müşterilerimize destek oluyoruz.

Bilgi Teknolojileri Strateji ve Kurum Mimarisi: Bazı firmaların kaynak açısından iş birimleri arasında çakışan Bilgi Teknoloji ihtiyaçları olabiliyor. Bu durumda Bilgi Teknolojileri ve iş ihtiyaçları arasında kurum içinde bir önceliklendirme yapılabilir. Bu alandaki uzman birimler, bu öncelikler için bir yol haritası belirleyebilir. Böylece kurumun Bilgi Teknolojileri ihtiyaçları ve işlerin hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi bir bütün olarak ele alınmış olur.

Bilgi Teknolojileri Kaynak Kullanımı ve Yönetimi: Kurumlar ister ilk kez kaynak kullanımının faydalarını düşünüyor olsun ister var olan bir sözleşmeyi yenilemeyi düşünüyor olsun, Denizler Bilişim Hizmetleri her aşamada deneyimli bir servis sağlayıcı olarak firmanızın yanındadır. Danışmanlarımız iş gereksinimlerine uygun bir kaynak kullanım stratejisi belirlenmesi, iş modeli oluşturulması ve bunun yönetilmesi konularında müşteri ile yakın işbirliği içerisinde çalışırlar.

Bulut İletişim Hizmetleri Stratejisi: İleriyi düşünen birçok firma artık bulut ortamına geçme konusunda çalışmalar yapıyor. Ancak, böyle bir geçişin potansiyel faydalarının, risklerinin ve yapılması gereken işlerin en başta doğru bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Denizler Bilişim Hizmetleri, bu aşamada Bulut ortamına geçmenin faydalarını değerlendirmek ve adımları tanımlamak için müşteri ile yakın çalışarak gerekli yönlendirmelerde bulunur.

Bilgi Teknolojileri Dönüşümü: Bilgi Teknoloji altyapısının optimize edilmesi ve yönetilmesi ile iş ihtiyaçlarının uygun hale getirilmesi süreklilik gerektiren bir iştir. Denizler Bilişim Hizmetleri bu dönüşümün yapılması konusunda gerekli uzmanlık ve deneyime sahip bir hizmet sağlayıcı olarak kurumlar ile bu konuda işbirliği yapmaya her zaman hazırdır.

4. Teknoloji Mimari Danışmanlığı:

Bilgi Teknolojileri ortamındaki değişikliklere uyum süreci, yanlış planlama, hızlı büyüme gibi nedenler yüzünden günümüzde çoğu şirketin teknoloji mimarisi henüz optimize edilememiştir. Konusunda uzman danışmanlarımız özellikle ağ yapısı, veri depolama, bütünleşik iletişim, sanallaştırma, sistem yönetimi, veri tabanı yönetimi ve servis yönetimi gibi konularda firmalara hizmet odaklı danışmanlık veriyorlar. Altyapı, uygulama ve hizmet sunma, planlama yapılması gibi konuları içeren entegre stratejiyi belirlerken, maliyetleri minimum seviyede tutmaya da dikkat ediyoruz.

5. Teknoloji Danışmanlığı:

Günümüzde, firmalar iş süreçlerinde verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin artık bir zorunluluk olduğunun farkında. Kullanılan teknolojilerin birbirine yakınsamış olmasının gerek ve önemini anlamış olmakla birlikte, kurumlar, yeni teknolojileri kullanmaya başlarken var olan altyapıyı nasıl konsolide edecekleri ve işleri nerede, ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda güçlük çekebilirler. Burada temel olan Bilgi Teknolojileri ortamı ile ilgili stratejik kararları verirken kullanılacak bilgi, deneyim ve araçların doğru ve zamanında seçilebilmesidir. Biz Denizler Bilişim Hizmetleri olarak, değişik sektörlerde çok sayıda müşteriye ağ teknolojileri, güvenlik çözümleri, veri merkezleri, bütünleşik iletişim ve üretici bağımsız çözümlerde teknolojik danışmanlık verilmesi konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Deneyimli ve sertifikalı uzmanlarımız, proje yönetimi ve ITIL süreç ve metodolojilerini uygulayarak, şirketlere teknoloji ve maliyet açısından en uygun çözümü hayata geçirirler.